• Gazowanie pluskiew domowych, opis działania metody gazowej

  Gazowanie pluskiew domowych, opis działania metody gazowej 

  Metoda gazowa - fumigacja.
  Na czym polega i czym ona jest?

  Określenie fumigacja w języku polskim zostało zaporzyczone z łaciny gdzie występowało pod pojęciem fumigatus czy też fumigatio i określało dymienie, zadymianie, kadzenie.
  Sama fumigacja jako rodzaj wykonywanej czynności, biorąc pod uwagę naszą branżę jaką jest zwalczanie szkodników, ma za zadanie tępienie organizmów szkodliwych, głównie owadów i gryzoni z wykorzystaniem środków wywierających wpływ na te organizmy poprzez układ oddechowy.
  Środki biobójcze działające w taki sposób określamy ogólnym mianem - fumiganty, a metodę z ich wykorzystaniem - metodą gazową, fumigacją. Fumigant jest to pestycyd, który dosięga i zabija szkodnika jako gaz, w ścisłym tego słowa znaczeniu, poprzez pary i gazy.
  Preparaty gazowe występują najczęściej w formie stałej: jako małe pastylki lub peletki, drażetki, tabletki, płytek nasączonych substancją aktywną, woreczki, koce, pyły i proszki w puszkach pirotechnicznych oraz w formie ciekłej do oprysku zarówno w formie koncentratu do rozcieńczania wodą, jak też gotowej do użycia cieczy roboczej.

  Podział fumigantów
  Biorąc pod uwagę zakres stosowania fumigantów i ich przeznaczenie, fumiganty mogą się między sobą zasadniczo różnić biorąc pod uwagę nie tylko ich sposób aplikacji, ale również siłę działania i toksyczność.
  Najpopularniejsze znane substancje działające w sposób gazowy to min.:

  Krótka charakterystyka wyżej wymienionych substancji gazowych.

  Bromek metylu CH2Br2
  Wycofany już z użycia. Zastąpiony przez inne fumiganty. Powodował niekorzystne działanie na środowisko - przyczyniał się do powodowania efektu cieplarnianego. Oznaczany klasą T+  jako bardzo toksyczny. Służył min. do wykonywania zabiegów zwalczania owadów jak również gryzoni przez profesjonalne wykwalifikowane ekipy ddd.

  Fosforek glinu AIP

  Nieorganiczny związek chemiczny glinu i fosforu. Fosforek glinu stosowany jest jako insektycyd i rodentycyd. Posiada właściwości półprzewodnikowe. Reaguje z woda oraz kwasami wydzielając silnie toksyczny fosforowodór - opisany poniżej. Fosforek glinu znajduje zastosowanie w zwalczaniu owadów insektów jak  również kretów. Oferowany do zwalczania szkodników drewna tzw ksylofagów a także szkodników magazynowych.

  Fosforowodór PH3
  W większości przypadków fosforowodór jest stosowany jako ciało stałe, łatwe w użyciu i znane jako fosforek metalu. Fosforek glinu i fosforek magnezu są fosforkami metali, które są powszechnie stosowane do fumigacji przechowywanego zboża i innych produktów żywnościowych oraz obiektów. Fosforki metali reagują z parą wodną otoczenia i generują substancję aktywną jaką jest fosforowodór PH3 zgodnie z:
  Fosforek glinu:  AlP + 3H2O   ---  (OH)3 + PH3
  Fosforek magnezu:  Mg3P2 + 6H2O  ---  3Mg(OH) 2 + 2PH3
  Czysty fosforowodór jest bezbarwny, bez smaku i zapachu. Świeżo powstały z preparatów zawierających fosforki metali ma zapach czosnku lub rozkładającej się ryby. Zapach amoniaku powstaje z określonych form użytkowych zawierających węglan amonu i służy jako czynnik ostrzegający. Fosforowodór ma małą cząsteczkę i niski punkt wrzenia. Jest tylko 1,2 razy cięższy od powietrza, więc z łatwością miesza się bez stratyfikacji i nie wymaga wentylatora do wymuszonego wymieszania z powietrzem. Ponieważ ma małą cząsteczkę i jest raczej nie polarny, szybko penetruje towary i bariery, takie jak papier opakowaniowy i folie. Po zabiegu jest łatwo odwietrzany z zagazowanych produktów, nie pozostawiając praktycznie żadnych pozostałości po odwietrzaniu.
  Fosforowodór może samorzutnie zapalić się w powietrzu powyżej granicy palności wynoszącej 1.8% (17900 ppm). Zapłon może tez wystąpić, jeśli formy użytkowe fosforków skontaktują się z wodą, kwasami lub innymi związkami chemicznymi. Typowe stężenia zabiegowe gazu są znacznie niższe niż 17800 ppm, więc fosforowodór stosowany właściwie nie powoduje pożaru ani niebezpieczeństwa eksplozji. Aby zapobiec zagrożeniom, drażetki lub tabletki należy rozmieścić równomiernie.
  Czas potrzebny do zniszczenia populacji szkodnika waha się od 3 do 7 dni, a nawet dłużej, w zależności od temperatury.
  Fosforowodór jest bardzo trujący dla owadów, innych zwierząt i ludzi. Działa na szkodniki, owady i gryzonie, zakłócając ich funkcje oddechowe. Dokładny sposób działania tego gazu nie jest znany. Prawdopodobnie hamuje pobieranie i transfer elektronów od tlenu do struktur ciała. Z tego właśnie powodu, tlen musi być obecny w atmosferze w odpowiednich ilościach, aby fosforowodór był trujący, a obniżenie zawartości tlenu w atmosferze zwykle powoduje niższą śmiertelność szkodników. Ponadto stwierdzono, że fosforowodór działa na system nerwowy owadów prowadząc do ich paraliżu. Paraliż mięśni obsługujących tchawki hamuje aktywną transpirację. Towary gazowane fosforowodorem nie ulegają najmniejszym zmianom. Zapach, smak, wygląd, właściwości mielenia i wypiekowe traktowanych produktów spożywczych nie zmieniają się. Czysty fosforowodór w dawkach zabiegowych nie jest trujący dla roślin. Szczegółowe badania wykazały, że fosforowodór może być stosowany w zabiegach kwarantannowych do zwalczania owocanek w świeżych owocach i warzywach, jak również skośnika ziemniaczaka w przechowywanych ziemniakach. Fosforowodór nie zakłóca kiełkowania nasion i może dlatego być stosowany do gazowania materiału siewnego.
  Fosforowodór w stężeniach wyższych niż 100 ppm i w wilgotności względnej powietrza wynoszącej 50% wykazuje właściwości korozyjne dla miedzi, brązu, stopów miedzi, drogocennych metali takich jak srebro i złoto. Może też reagować solami metali na filmach fotograficznych. Z tego powodu rzadko jest stosowany w budynkach, w których znajdują się przewody elektryczne, urządzenia elektryczne, wyposażenie telefoniczne, komputery i maszyny kontrolowane mikroprocesorami. Wymagane są specjalne techniki uszczelniania i ochrony przewodów elektrycznych i silników, aby nie wystąpiły uszkodzenia części miedzianych.
  Po fumigacji towary i budynki są wietrzone, a fosforowodór jest uwalniany do atmosfery, w której ulega szybkiej dyfuzji. Z powodu stale wysokiej częstotliwości reakcji z rodnikami OH-, przemieszczenie się fosforowodoru do stratosfery nie jest możliwe. Fosforowodór jest szybko usuwany z troposfery, gdyż przemienia się w kwas fosforowodorowy, krystaliczną substancję, która wytrąca się z atmosfery i opada na ziemię, gdzie jest absorbowana.

  Dichlorfos DDVP

  Pirymifos metylowy  C11H20N3O3PS
  Substancja czynna z grupy związków fosforoorganicznych. Pirymifos metylowy stosowany jest jako środek owadobójczy o działaniu kontaktowym, pokarmowym i gazowym. Został pierwotnie opracowany przez Imperial Chemical Industries Ltd. w 1967 r. Jest to jeden z kilku związków wykorzystywanych do kontroli wektorowej Triatoma. Owady te są odpowiedzialne za przenoszenie choroby Chagasa. Pirimifos metylowy może być stosowany również jako dodatek do lakieru, w celu uzyskania resztkowego efektu pestycydowego.
  Środek ochrony roślin zawierający tę substancję jest przeznaczony do dezynsekcji pustych pomieszczeń magazynowych oraz nasion siewnych i przeznaczonych do konsumpcji. Zwalcza szkodniki magazynowe tj. wołek zbożowy, trojszyk ulec, spichrzel surynamski. Występuje w formie płynnego koncentratu do rozcieńczania wodą oraz pojemnika samoopróżniającego.

  Fluorek sulfurylu SO2F2
  Fluorek sulfurylu, od wielu lat stosowany w zabiegach gazowania materiałów i przedmiotów niejadalnych, w obecnych czasach jest ważnym zamiennikiem bromku metylu w przemyśle spożywczym.
  Fluorek sulfurylu został opracowany przez firmę Dow Chemical Company. Dwa główne zastosowania środka obejmują zwalczanie szkodników niszczących drewno i zwalczanie szkodników magazynowych.
  Środek Vikane ( nazwa handlowa zastrzeżona przez Dow AgroSciences ) został opracowany na początku lat 50-tych XX w. w celu zwalczania termitów i chrząszczy - szkodników drewna. W 1959 r. firma Dow opatentowała produkt, a od 1961 r. rozpoczęto sprzedaż w USA w celu ochrony drewna. Ograniczenia w stosowaniu bromku metylu w ochronie produktów po zbiorze, które nastąpiły po zaliczeniu go do substancji niszczących ozon wymienionych w Protokole Montrealskim, Dow AgroSciences (oddział Dow Chemical Company) w odpowiedzi na zapotrzebowanie zainicjowała w 1995 r. program badawczy mający na celu opracowanie nowego gazu ProFume (znak handlowy Dow AgroSciences). ProFume został przeznaczony do fumigacji pustych pomieszczeń i produktów żywnościowych w sektorze „po zbiorze”. Gaz ProFume jest przeznaczony do fumigacji różnych towarów i do dezynsekcji pustych pomieszczeń. Dow AgroSciences otrzymała różne zatwierdzenia rejestracji zastosowań tego gazu. Badania jakości żywności wykazały, że, gdy jest stosowany zgodnie z zaleceniami podanymi w etykiecie, nie wpływa w sposób negatywny na smak i jakość badanych produktów takich jak suszone owoce, orzechy i różne ziarna zbóż. Dow AgroSciences nie jest jedyną firmą, która wprowadziła fluorek sulfurylu do celów fumigacyjnych, lecz do tej pory żadna inna firma nie otrzymała rejestracji do zastosowań w sektorze „po zbiorze” w Wspólnocie Europejskiej.
  Działanie fluorku sulfurylu na szkodniki:
  Wykazano w badaniach laboratoryjnych i terenowych, że fluorek sulfurylu zwalcza szeroką gamę szkodników z rzędu chrząszczy i motyli. Wszystkie stadia owadów, włączając poczwarki i jaja, są niszczone przy zastosowaniu odpowiedniego ilorazu C x T. Fluorek sulfurylu przedostaje się do ciała owadów poprzez tchawki lub drogą dyfuzji poprzez osłonkę jajową do jaja. Wewnątrz ciała owada związek rozpada się i powstaje owadobójczy aktywny anion fluorkowy. Anion fluorkowy przerywa glikolizę i cykl kwasów tłuszczowych, zubożając owada w niezbędną energię komórkową.
  Fluorek sulfurylu może być stosowany w zabiegach rotacyjnych w celu zapobieżenia lub opóźnienia powstawania odporności na insektycydy lub jako narzędzie do zwalczania ras owadów odpornych na fosforowodór. Nie spodziewa się rozwoju odporności na fluorek sulfurylu z powodu sposobów jego stosowania i unikalnej metody działania. Nie obserwowano też odporności krzyżowej z innymi fumigantami.
  Szkodniki magazynowe, które niszczy fluorek sulfurylu:
  Omacnica spichrzanka Plodia interpunctella ; Mklik mączny Ephestia kuehniella ; Trojszyk ulec Tribolium confusum ; Trojszyk gryzący Tribolium castaneum ; Skórek zmienny Trogoderma variabile ;Spichrzel surynamski Oryzaephilus surinamensis ; Mklik daktylowiec Ephestia cautella ; Żywiak chlebowiec Stegobium paniceum ; Świdrzyk cygarowiec Lasioderma serricorne ; Skórnik kolczatek Dermestes maculatus ; Wołek zbożowy Sitophilus granarius ; Wołek ryżowy Sitophilus oryzae ; Rozpłaszczyk rdzawy Cryptolestes ferrugineus ; Kapturnik zbożowiec Rhyzopertha dominica ;
  W zabiegach „po zbiorze” fluorek sulfurylu jest stosowany w pomieszczeniach zamkniętych. Stąd prawdopodobieństwo ekspozycji nie docelowych zwierząt lądowych i wodnych jest niskie. Fluorek sulfurylu nie należy do substancji niszczących ozon, gdyż rozkłada się głównie drogą hydrolizy na fluorek i siarczan. Ponieważ jest całkowicie utleniony, nie reaguje z ozonem, ani przyczynia się do lokalnego powstawania ozonu.

  Dwutlenek węgla CO2
  Ditlenek węgla chyba wszystkim jest znany. Gaz który emitujemy z każdym naszym wydechem. Gaz który jest niezbędny do życia roślin, fotosyntezy, ale także gaz który w środowisku naturalnym powoduje ogromne spustoszenie, efekt cieplarniany itd.
  Dwutlenek węgla powstaje w wyniku spalania jako element uboczny wytworzonej energii.
  Ten sam gaz może mieć również zastosowanie w fumigacji.
  Jego właściwości, waga ( cięższy od powietrza ), dosępność etc., był wielokrotnie testowany i badany w wielu zastosowaniach, również przy eksterminacji szkodników. Gryzoni i owadów.
  Działanie dwutlenku węgla na owady:
  Owady są bardzo wrażliwe na odwodnienie ciała. Dwutlenek węgla nie dusi tak bardzo owady, jak je odwadnia. Przetchlinki, które pozwalają na wnikanie tlenu i wydostawanie się dwutlenku węgla z ciała owadów, są poddane działaniu 3% - 5% dwutlenku węgla, pozostają one dłużej otwarte w celu usunięcia dwutlenku węgla z ciała. Gdy te przetchlinki są otwarte, pozwalają na uwolnienie większej ilości wody z ciała, co bardzo osłabia owada.
  Dwutlenek węgla wykorzystuje się w tzw technikach kombinowanych np z fosforowodrem aby zwielokrotnić skuteczność przeprowadzanej fumigacji.
  Czas wymagany do zabicia owadów metodą kombinowaną zwykle wynosi 24-48 godzin. Latem, gdy temperatury są wysokie, zabieg zwykle trwa 24 godziny. W czasie zimnej jesieni lub wiosny zewnętrzne ściany są chłodniejsze i czas zabiegu jest dłuższy, aby zniszczyć owady, które ukryły się w tych ścianach. W tym przypadku potrzeba nawet 48 godzin, aby osiągnąć całkowitą śmiertelność szkodników.
  Prace z dwutlenkiem węgla mogą być bardzo niebezpieczne. Chociaż jest gazem obojętnym, jest bardzo groźnym dla ludzi po wchłonięciu. Obniża poziom tlenu poniżej 16%, gdy zostanie uwolniony, stwarzając niebezpieczną atmosferę z obniżoną zawartością tlenu.
   

  DDVP dichlorfos - opis działania na szkodniki tj. pluskwy, pchły, karaluchy i prusaki
  Gazowanie pluskiew było przez wiele lat najpopularniejszą metodą walki z nimi stosowaną przez firmy dezynsekcyjne. Nie oznacza że było najlepszym rozwiązaniem. Raczej było szybkie, proste i nie wymagało od osoby wykonującej usługę specjalnej wiedzy o zwalczanym szkodniku.
  Ograniczało się jedynie na sporządzeniu roztworu w opryskiwaczu, szybkim spryskaniu powierzchni i wyjściu z pomieszczenia nakazując zamnknięcie go na kilka godzin. Najczęściej 12 - 48h
  Opary środka robiły swoje. Unosząc się, parując przedostawały się w zakamarki powodując nieuchronną śmierć pluskiew, prusaków i wszelkich innych insektów które miały kontakt z dichlorfosem.
  Zaleceniem dla klienta było staranne przewietrzenie pomieszczeń i zmycie powierzchni. I tyle.

  Niby wszystko ok, więc o co chodzi z tym gazowaniem?

  Wiele Firmy nie interesowały się też często jaki jest czynnik aktywny w preparatach o egzotycznych nazwach: WINYLOTOX SUPER, WINYLOSEP, WINYLOTOX 1000 EC, CROTO 1000 EC, AEROFUM, FENDA i inne.

  Może, gdyby wczytały by się w treść pisma WSSE z 1996 r. to stwierdziły by, że używanie preparatów na bazie dichlorfosu DDVP nie jest wskazane, także ze względu na ich własne zdrowie. Ze wzgledu na wysokie ryzyko zatrucia, metody gazowe stosuje się tylko w wyjątkowych przypadkach oraz specyficznych obiektach.

  Po czym rozpoznać iż dezynsektor chce wykonać niebezpieczne gazowanie w naszym mieszkaniu?
  Na co uważać i na co zwrócić uwagę?

  Możemy podejrzewać iż w naszym mieszkaniu ma być przeprowadzona, lub była przeprowadzona dezynsekcja gazowa z użyciem dichlorfosu jeśli:

  • zaleceniem jest opuszczenie mieszkania na czas 12 - 48h. Jest to niespotykana procedura przy klasycznych zabiegach dezynsekcyjnych. Normą przy dezynsekcji opryskowej jest opuszczenie obiektu na ok 1 - 2h, przy zamgławianiach czas ten moze się wydłużyć do co najwyżej kilku godzin. Kilkanaście godzin powinno napewno wzbudzić naszą czujność,
  • jeśli osoba wykonująca zaleca przed zabiegiem usunięcie z pomieszczenia rośliny i kwiaty, to też nie jest to całkowiecie normalne. Preparaty kontaktowe nie wpływają negatywnie na rośliny i kwiaty,
  • jeśli dezynsektor prosi o wcześniejsze pozamykanie wszystkich okien, uszczelnienie wentylacji przed zabiegiem bądź sam ją starannie zakleja papierem lub folią, w takiej sytuacji powinna zapalić nam się tzw."czerwona lampka". O ile osoba wykonująca zaleca owadoszczelność poprzez uszczelnienie wentylacji moskitierą utrudniającą nachodzenie owadów z zewnątrz jest godne pochwały, o tyle zaklejanie folią czy papierem na czas wykonania usługi nie jest normalną procedurą i może być podstawą do naszej podejrzliwości,
  • jeśli środek stosowany do oprysku ma silny, charakterystyczny zapach... Znaczna większość środków owadobójczych przeznaczonych do stosowania w obiektach mieszkalnych nie posiada żadnej woni bądź bardzo niewielką, jednakże znajdą się i takie które ten zapach posiadają. Z tego powodu nie można z całą pewnością podejrzewać zastosowania gazowego DDVP w naszym mieszkaniu. Jednakże gdy zapach jest naprawdę wyjątkowo przykry i potwierdzają się również opisane przez nas w tym dziale inne wskazówki mogace na to wskazywać, warto natychmiast reagować,
  • jeśli po powrocie do mieszkania zaleceniem jest długotrwałe wietrzenie. Wietrzenie po usłudze jest wskazane a wręcz zalecane. Jednakże 1/2 - 1h przewietrzenie mieszkania jest zupełnie wystarczające. Nie wspominając iż lekko uchylone okna odrazu po samej dezynsekcji też nie byłyby niczym dziwnym.
  • jeśli powierzchnie posadzek i miejsca które były pokryte preparatem pozostawiły tłustą powierzchnię,
  • jeśli po wykonanej dezynsekcji w naszym mieszkaniu, utrzymuje się nadal charakterystyczny nieprzyjemny zapach chemikaliów,
  • jeśli osoba wykonująca dezynsekcję nie wystawiła stosowanego dokumentu z opisem użytego środka. Takie postępowanie zazwyczaj ma na celu celowe zatajenie informacji o użytym środku, co w przypadku dezynsekcji nie powinno mieć miejsca. Oczywiście słyszeliśmy też o sytuacjach wystawiania dokumentu z opisem nazwy środka który nie ma nic wspólnego z tym faktycznie użytym. Stąd analiza wszystkich ww. wskazówek może dopiero dać pełny obraz sytuacji, na podstawie której można być pewnym iż chodzi o metodę gazową z użyciem dichlorfosu ddvp.

  Gdzie nie wolno stosować tzw. gazowania?

  • mieszkania ( zamieszkałe przez ludzi) !!

  Gdzie można było zastosować metodę gazowania?

  • magazyny,
  • hale,
  • pustostany,

  Obecnie decyzją Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ze względu na toksyczność DDVP dichlorofosu, substancji aktywnej występującej pod nazwami dichlorfos czy dichlorofos - nie można wytwarzać, sprzedawać oraz używać jakichkolwiek preparatów na jego bazie, wszystkie pozwolenia zostały wycofane.

  Czy gazowanie na pluskwy było skuteczne ?

  Nie! Mimo że początkowy efekt może zadowalać ponieważ metoda gazowa działa przyz układ oddechowy, więc działa tam gdzie dotrą opary, nie działa na jajeczka owadów, więc po kilku, kilkunastu dniach następuje wylęg.

  Aktualna ocena usługi

  Usługę oceniło już 1 osób. Otrzymaliśmy od nich 5.0 pkt. na 5.0 możliwych

  Zostaw swoją opinię i oceń usługę

  Opinie o usłudze

  Super artykuł. fajnie opisany. rzeczowo i na temat. aldi /
  • Deratyzacja

   Szczury i myszy stanowią ogromne zagro-
   żenie dla zdrowia ludzkiego, szczególnie dla...

  • Dezynsekcja

   Polega przede wszystkim na tępieniu
   szkodliwych owadów zwłaszcza...

  • Dezynfekcja

   Postępowanie mające na celu maksymal-
   ne zmniejszenie liczby drobnoustrojów...

  • Dezynfekcja po zgonie

   Przykry zapach, zanieczyszczenia biolo-
   giczne, krew, tkanki, muszą być bezpiecznie...

  • Ozonowanie

   Ozon jest niebieskawym gazem
   o specyficznej ostrej woni...

  • Likwidacja zapachów

   Po pożarach, dymu papierosowego, fermen-
   tacji, rozkładu gnilnego, fekaliów, chemii, itp

  • Odkomarzanie

   Zwalczanie komarów to forma zabiegu
   mająca na celu poprawę naszego...

  • Monitoring HACCP

   Monitoring HACCP ma na celu czynną
   ochronę przed szkodnikami poprzez...

  • STOP ptakom

   Ptaki miejskie żyjące na wolności są
   uznawane za zwierzęta udomowione...